باز کردن بانک اطلاعاتی سامان

شناسه میزبان بانک اطلاعاتی: Server:
نام بانک اطلاعاتی: Saman Database:
 کاربر اس کیو ال  : MSSQL Login Name:
 رمز اس کیو ال: MSSQL Password:
 نام : UserName:
رمز دسترسی وب: Password: