پشتیبانی سامان


فروش سامان


صفحه اصلی

معرفی زیر سیستمهای نرم افزار سامان
   سیستم حسابداری
            
  حسابداری تجاری
                       
تعریف و طبقه بندی حسابها
                       
ثبت سند افتتاحیه
                       
ثبت سند حسابداری
                         گزارشها
                                
دفاتر کل، معین، تفصیلی
                                
دفتر روزنامه
                                
تراز آزمایشی
                                
سود و زیان
                                
ترازنامه
                                
وجوه نقد
                                
نسبت های مالی
                                
گزارش های دوره ای
                                
سود ناخالص
                      
بستن دوره مالی
            
  حسابداری ارزی
            
  حسابداری دولتی
            حسابداری تلفیقی و تجمیعی

   سیستم مدیریت کالا
               سیستم خرید
            
  سیستم فروش
            
  سیستم تولید
            
  مدیریت انبار
            
  سیستم اموال

     سیستم چک
               سیستم اسناد دریافتنی
            
  سیستم اسناد پرداختنی

   سیستم حقوق و دستمزد

   مشخصات فنی

معرفی شرکت
            معرفی شرکت
            ابزار کار
            پروژه های اجرا شده
            عناوین تحقیقات و مطالعات
 

 

*گزارش دفتر روزنامه

گزارش بر اساس سطوح کل، معین و تفصیلی.
گزارش دفتر روزنامه جهت دوره زمانی دلخواه.
طبقه بندي بر اساس عنوان حساب: اسناد ابتدا بر اساس کد و عنوان حساب مرتب شده سپس بر اساس تاريخ و شماره سند و جمع عملکرد هر دسته از اسناد با کد هاي مشترک نمايش داده مي شود.
امکان فیلتر کردن اطلاعات بر اساس کلیه پارامتر های موجود.
انتقال گزارش به نرم افزارهای Office از قبیل Excel و Word.
امکان ارسال اطلاعات از طریق اینترنت یا نمایش روی WebSite.

صفحه بعد